Prawo pracy dla przedsiębiorców

„Prawo pracy dla przedsiębiorców” to pakiet usług prawnych, dzięki którym pracodawcy zyskują majątkowe prawa autorskie do utworów wykonanych przez swoich pracowników oraz zapewniają sobie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Redukuje on również ryzyko związane z zatrudnianiem nowych osób i rozwiązywaniem dotychczasowych form współpracy.

Usługa ta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców działających w sektorach korzystających z pracy twórczej pracowników, takich jak: inżynierowie, pracownicy agencji reklamowych, producenci oprogramowania komputerowego oraz pozostałych branż, w których istotne jest zapewnienie ochrony wypracowanego know-how.

Korzyści

 • Zapewnienie pracodawcy uzyskania majątkowych praw autorskich do utworów wykonanych przez zatrudnione u niego osoby, a zatem możliwość korzystania z ww. utworów i ich modyfikacji, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu
 • Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how przed nieuprawnionymi działaniami pracowników i współpracowników
 • Optymalizacja organizacji zatrudnienia poprzez obniżenie kosztów
 • Zabezpieczenie pracodawcy przed podjęciem przez pracowników działalności konkurencyjnej

Przebieg procesu

Wprowadzenie regulacji dotyczących: prac autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazów konkurencyjnych inicjowane jest poprzez audyt pracowniczy tzw. due diligence. Obejmuje on m.in. analizę dokumentacji wewnętrznej pracodawcy. W efekcie powstaje raport, który weryfikuje zgodność aktualnie stosowanych rozwiązań z obowiązującym prawem oraz rekomendacje sugerowanych zmian. Ostatni etap stanowi wdrożenie zaakceptowanych modyfikacji.

Co oferujemy

1. Przeprowadzenie badania poprawności formalnoprawnej i ryzyk związanych z wykorzystywanymi instrumentami organizacji zatrudnienia u pracodawcy (due diligence pracownicze):

 • weryfikacja funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych organizujących zatrudnienie takich, jak regulaminy: pracy, wynagradzania i premiowania
 • weryfikacja umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (wzorów umów)
 • sporządzenie raportu podsumowującego wyniki analizy

2. Zapewnienie pracodawcy uzyskania praw autorskich do utworów:

 • weryfikacja aktualnego poziomu ochrony praw autorskich u pracodawcy (due diligence prawnoautorskie)
 • sporządzenie umów przenoszących majątkowe prawa autorskie na pracodawcę oraz umożliwiających dokonywanie zmian w utworach w przyszłości

3. Zabezpieczenie pracodawcy przed negatywnymi skutkami zakończenia współpracy z pracownikiem w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu działalności konkurencyjnej:

 • stworzenie lub weryfikacja istniejących porozumień zawierających klauzulę ograniczającą posługiwanie się wiedzą zdobytą przez pracownika w celach konkurencyjnych po ustaniu zatrudnienia
 • stworzenie lub weryfikacja istniejącej dokumentacji zabezpieczającej tajemnicę przedsiębiorstwa
 • stworzenie lub weryfikacja istniejących umów o zachowaniu poufności z kontrahentami
 • stworzenie skutecznych zakazów konkurencji dla pracowników i współpracowników

4. Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Polegająca m.in. na wprowadzeniu w ramach funkcjonujących u pracodawcy umów regulacji, umożliwiających zastosowanie konstrukcji wyższych kosztów uzyskania przychodów w stosunku do pracowników wykonujących prace o charakterze twórczym. Zastosowane postanowienia umów zgodne są z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych.

*każdy z punktów stanowi oddzielny moduł i może stanowić odrębną usługę świadczoną przez naszą Kancelarię

Skontaktuj się z nami. Pomagamy kompleksowo.

 Michał Waluga

Radca Prawny, Partner

michał@waluga.pl

Zobacz inne nasze usługi

Poznaj naszych klientów

Travelplanet
Mennica
librus
KGHM
FIAB

Waluga & Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Prawna

Rynek 7,

50-106 Wrocław

tel. +48 (71) 330 74 89

kancelaria@waluga.pl

http://www.waluga.pl


Jesteśmy spółką należącą do: