Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Rosnąca konkurencja rynkowa zmusza przedsiębiorców do poszukiwania dróg optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Nasza oferta skierowana jest do firm, których działalność oparta jest na wiedzy, a które chciałyby w pełni legalnie i z korzyścią zarówno dla pracodawców, jak i pracowników zoptymalizować koszty prowadzenia swojej działalności.

Korzyści

Wdrożenie zaproponowanych przez Kancelarię rozwiązań ma na celu:

 1. zapewnienie pracodawcy uzyskania majątkowych praw autorskich do utworów wykonanych przez zatrudnione u niego osoby, a zatem możliwość nieskrępowanego korzystania z utworów i ich modyfikacji, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jej zakończeniu
 2. zoptymalizowanie organizacji zatrudnienia poprzez obniżenie kosztów zatrudnienia
 3. stworzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i współpracowników do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości spółki
 4. wprowadzenie dodatkowej możliwości wynagrodzenia członków zarządów, pracowników oraz współpracowników w przypadku osiągnięcia założonych wyników
 5. utrzymanie zatrudnienia kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników spółki

Przebieg procesu

Proces optymalizacji kosztów zatrudnienia inicjowany jest przeprowadzeniem audytu pracowniczego tzw. due diligence. W jego ramach przeprowadzimy analizę dokumentacji wewnętrznej pracodawcy. Weryfikacja wskazanej dokumentacji zostanie zakończona stworzeniem informacji podsumowującej (raportu), zawierającej wnioski dotyczące aktualności i zgodności z prawem stosowanych rozwiązań, ocenę możliwości zastosowania optymalizacji kosztów zatrudnienia u badanego pracodawcy oraz proponowany model programu motywacyjnego.

Następnym etapem jest wdrożenie zmian będących konsekwencją audytu, uwzględniających proponowane przez Kancelarię rozwiązania zmierzające do optymalizacji kosztów zatrudnienia oraz stworzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i współpracowników.

Co oferujemy ?

 1. Przeprowadzenie badania poprawności formalnoprawnej i ryzyk związanych z wykorzystywanymi instrumentami organizacji zatrudnienia u pracodawcy (due diligence pracownicze):

  • weryfikacja funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych organizujących zatrudnienie takich jak regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania
  • weryfikacja umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (wzorów umów)
  • sporządzenie raportu podsumowującego wyniki analizy.
 2. Zapewnienie pracodawcy uzyskania praw autorskich do utworów:

  • weryfikacja aktualnego poziomu ochrony praw autorskich u pracodawcy (due diligence prawnoautorskie)
  • sporządzenie umów przenoszących majątkowe prawa autorskie na pracodawcę oraz umożliwiających dokonywanie zmian w utworach w przyszłości.
 3. Optymalizacja kosztów zatrudnienia

  Polegająca m.in. na wprowadzeniu w ramach funkcjonujących u Pracodawcy umów regulacji umożliwiających zastosowanie konstrukcji wyższych kosztów uzyskania przychodów w stosunku do pracowników wykonujących prace o charakterze twórczym. Zastosowane postanowienia umów zgodne są z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych.

 4. wdrożenie programów motywacyjnych polegające na:

  • zaproponowanie dedykowanego konkretnemu pracodawcy modelu;
  • analizie możliwości i sposobu wdrożenia programu motywacyjnego;
  • przygotowaniu procesu od strony formalnoprawnej;
  • zapewnieniu nadzoru i asysty w toku całego przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z nami. Pomagamy kompleksowo.

 Michał Waluga

Radca Prawny, Partner

michał@waluga.pl

Zobacz inne nasze usługi

Poznaj naszych klientów

Travelplanet
Mennica
librus
KGHM
FIAB

Waluga & Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Prawna

Rynek 7,

50-106 Wrocław

tel. +48 (71) 330 74 89

kancelaria@waluga.pl

http://www.waluga.pl


Jesteśmy spółką należącą do: